Informacia
Treść

[Jedność] 1. consentmanager Integracja SDK

Cechy

 • Obsługuje platformy iOS i Android.
 • Zapewnia pomost pomiędzy Unity i natywnymi funkcjonalnościami CMP specyficznymi dla platformy.
 • Umożliwia inicjowanie, zarządzanie zgodą użytkownika i obsługę danych związanych z prywatnością.

Pierwsze kroki

Instalacja

  • Pobierz najnowszą wersję Wtyczki.
  • Zaimportuj pakiet do projektu Unity przy użyciu opcji Zasoby > Importuj pakiet > Pakiet niestandardowy.

Stosowanie

Wykonaj poniższe kroki, aby rozpocząć korzystanie z wtyczki.

Inicjalizacji: Aby skorzystać z funkcjonalności CMP, zainicjuj instancję CMPManager.

CmpManager.Instance.Initialize(domain, codeId, appName, language);        

W razie zamówieenia projektu domain użyj domeny serwera znalezionej w twoim consentmanager konto pod Menu > CMP > Uzyskaj kody do aplikacji. Forum codeID użyj identyfikatora Code-ID znajdującego się na tej samej stronie na koncie menedżera zgody. Pola appName i language może być ustawione przez Ciebie.

CmpManager.Instance.OpenConsentLayer();

Sprawdź zgodę: Sprawdź, czy użytkownik wyraził zgodę:

bool hasConsent = CmpManager.Instance.HasConsent();

Callbacki: Ustaw słuchacze wywołań zwrotnych dla różnych zdarzeń:

CmpManager.Instance.AddEventListeners(OnOpen, OnClose, OnNotOpened, OnCmpButtonClicked, OnError);

Kontrola celu i dostawcy: Sprawdź zgodę związaną z określonymi celami i dostawcami:

bool hasPurpose = CmpManager.Instance.HasPurpose(id);
bool hasVendor = CmpManager.Instance.HasVendor(id);

Dane eksportowe: Eksportuj dane CMP:

string cmpString = CmpManager.Instance.ExportCmpString();

Skonfiguruj JSON

W pliku CmpSdkConfig.json możesz ustawić natywną wersję SDK dla iOS i Androida, która będzie używana w procesie kompilacji: 

Znajdź kompatybilne natywne wersje SDK tutaj

{
 "displayName": "Consentmanager SDK",
 "name": "CmpSdk",
 "androidBasePath": "net.consentmanager.sdk",
 "version": "1.0.0",
 "androidLibraryVersion": "x.xx.x",
 "iosLibraryVersion": "x.xx.x",
 "description": "Unity plugin helps you to use native Consentmanager functionality on Android and iOS."
}

Ustawienia kompilacji

Aby zmienić ustawienia kompilacji, przejdź do Window -> CmpSdk 

pluginwindow-unity.png

Ustawienia kompilacji iOS

 • Włącz skrypt kompilacji iOS: Przełącz tę opcję, aby włączyć lub wyłączyć skrypt kompilacji odpowiedzialny za integrację zestawu SDK systemu iOS z projektem Unity.
 • Ścieżka xcFramework: Określ ścieżkę do katalogu xcFramework. Ścieżkę tę można edytować bezpośrednio lub przeglądać za pomocą dołączonego przycisku.
 • Dołącz znacznik wersji: Po włączeniu dołącza wersję zestawu SDK systemu iOS do ścieżki xcFramework, umożliwiając konfiguracje specyficzne dla wersji.
 • Wynikowa ścieżka struktury: Wyświetla w pełni rozpoznaną ścieżkę do xcFramework, w tym wersję zestawu SDK, jeśli uwzględniono znacznik wersji.
 • Włącz przejrzystość śledzenia aplikacji: Przełącz tę opcję, aby włączyć funkcję przejrzystości śledzenia aplikacji dla systemu iOS, która jest niezbędna do uzyskania zgody użytkownika zgodnie z wytycznymi dotyczącymi prywatności w systemie iOS.
 • Wiadomość o zgodzie na przejrzystość śledzenia aplikacji: Pole tekstowe umożliwiające wprowadzenie niestandardowej wiadomości wyświetlanej użytkownikom podczas żądania zgody na śledzenie. Komunikat ten powinien być jasny i zwięzły oraz wyjaśniać, dlaczego potrzebna jest zgoda.

Ustawienia kompilacji Androida

 • Włącz skrypt kompilacji Androida: Przełącz, aby włączyć lub wyłączyć skrypt kompilacji służący do integracji zestawu SDK systemu Android z projektem Unity. 
 • Zintegruj układ niestandardowy: Po włączeniu tej opcji umożliwia użycie niestandardowego układu warstwy zgody dla fragmentu UIView.

  Jeśli chcesz użyć niestandardowego układu z fragmentami, upewnij się, że Twój projekt Unity dodał zależność appcompat. Dodaj niestandardowy szablon główny
  Zasoby/Wtyczki/Android/mainTemplate.gradle
  i dodaj zależność:
  implementacja „androidx.appcompat:appcompat:1.xx”

Słuchacz zdarzeń

Zdarzenie zwrotne Opis Projektu Parametry przekazane
Na Otwarte Wywoływane po otwarciu narzędzia do wyrażania zgody CMP. żaden
WłączZamknij Wywoływane, gdy narzędzie do uzyskiwania zgody CMP jest zamknięte. żaden
WłączoneNieotwarte Wywoływane, jeśli nie można otworzyć narzędzia do wyrażania zgody CMP. żaden
Kliknięto przycisk OnCmp Wywoływane po kliknięciu przycisku w narzędziu do uzyskiwania zgody CMP. CmpButtonEvent buttonEvent
Przy błędzie Wywoływane w przypadku wystąpienia błędu w narzędziu do uzyskiwania zgody CMP. CmpErrorType errorType, string message
Zgoda na GoogleZaktualizowano Wywoływane po zaktualizowaniu stanu trybu zgody Google. CmpGoogleConsentModeStatus status
OnCmpATTrackingStatusZmieniono (tylko iOS) Wywoływane, gdy zmienia się stan przejrzystości śledzenia aplikacji. ATTrackingManagerAuthorizationStatus oldStatus, ATTrackingManagerAuthorizationStatus newStatus, double lastUpdated

 

Układ niestandardowy

Unity obsługuje różne niestandardowe układy: 

    public enum ScreenConfig
    {
      FullScreen,
      HalfScreenBottom,
      HalfScreenTop,
      CenterScreen,
      SmallCenterScreen,
      LargeTopScreen,
      LargeBottomScreen,
    }

Przykładowe użycie: 

      _cmpConfig = new CmpConfig(CodeId, Domain, AppName, Language)
      {
        Debug = true,
        Timeout = 8000
      };

        _cmpConfig.UIConfig.screenConfig = (CmpUIConfig.ScreenConfig) Enum.Parse(typeof(CmpUIConfig.ScreenConfig), s); 
        _cmpManager.SetUIConfig(_cmpConfig.UIConfig); 

Dokumentacja referencyjna: Rozpocznij korzystanie z Google Firebase dla Unity

Integracja : Konfiguracja Jedności

Aby skorzystać z trybu zgody Google, pakiet CMP Unity SDK obsługuje interfejs do ustawiania statusu zgody Google: 

// public class CmpSampleScript : MonoBehaviour, IOnCmpGoogleConsentUpdatedCallback { ... 
// Make sure to implement the Interface IOnCmpGoogleConsentUpdatedCallback
public void OnGoogleConsentUpdated(CmpGoogleConsentModeStatus status)
{
// Convert CmpGoogleConsentModeStatus to Firebase compatible dictionary
var firebaseConsentDict = new Dictionary<ConsentType, ConsentStatus>();

foreach (var consent in status.ConsentDictionary)
{
// Convert GoogleConsentType to Firebase ConsentType
var firebaseConsentType = ConvertToFirebaseConsentType(consent.Key);

// Convert GoogleConsentStatus to Firebase ConsentStatus
var firebaseConsentStatus = ConvertToFirebaseConsentStatus(consent.Value);

firebaseConsentDict[firebaseConsentType] = firebaseConsentStatus;
}

// Apply the consent settings to Firebase Analytics
FirebaseAnalytics.SetConsent(firebaseConsentDict);
AppendLog($"Google Consent Mode: {firebaseConsentDict}");
}

private static ConsentType ConvertToFirebaseConsentType(GoogleConsentType googleConsentType)
{
return googleConsentType switch
{
GoogleConsentType.AnalyticsStorage => ConsentType.AnalyticsStorage,
GoogleConsentType.AdStorage => ConsentType.AdStorage,
GoogleConsentType.AdUserData => ConsentType.AdUserData,
GoogleConsentType.AdPersonalization => ConsentType.AdPersonalization,
_ => throw new InvalidEnumArgumentException($"Unknown GoogleConsentType: {googleConsentType}")
};
}

private static ConsentStatus ConvertToFirebaseConsentStatus(GoogleConsentStatus googleConsentStatus)
{
return googleConsentStatus switch
{
GoogleConsentStatus.Granted => ConsentStatus.Granted,
GoogleConsentStatus.Denied => ConsentStatus.Denied,
_ => throw new InvalidEnumArgumentException($"Unknown GoogleConsentStatus: {googleConsentStatus}")
};
}

w tym przykładzie wywołanie zwrotne OnGoogleConsentUpdate jest wywoływane, gdy użytkownik wyrazi zgodę. 

FirebaseAnalytics.SetConsent(firebaseConsentDict);

W tym wierszu Stan zgody jest ustawiony na Firebase Analytics. Pozostałe dwie funkcje mapują stan zgody CMP na typy i stan zgody Google.

Plan działania dla przyszłych funkcji

 • wyłącz listę dostawców, włącz listę dostawców
 • wyłącz listę celów, włącz listę celów

zgodność

 • Unity 20XX.XX lub nowsza wersja
 • iOS (przez DllImport)
 • Android (przez JNI)

Wsparcie

W przypadku raportów o błędach, próśb o nowe funkcje lub zapytań ogólnych prosimy o kontakt otwórz problem na repozytorium.

Kredyty

Stworzony i utrzymywany przez Skandera Bena Abdelmalaka.

Przykładowy skrypt

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Threading;
using CmpSdk.Callbacks;
#if UNITY_IOS
using CmpSdk.Delegates;
#endif
using CmpSdk.Models;
using Firebase.Analytics;
using Firebase.Extensions;
using UnityEngine;
using FirebaseApp = Firebase.FirebaseApp;

namespace CmpSdk.Samples.Scripts
{
  // V prefix for Vendor
  public static class Vendors
  {
    public const string GoogleAnalytics = "S26";
    public const string AmazonAD = "793";
    public const string Facebook = "S7";
    public const string S1 = "S1";
  }

  // P prefix for Purpose
  public static class Purposes
  {
    public const string P1 = "1";
    public const string Marketing = "C2";
    public const string Technical = "S2";
    public const string Security = "S1";
  }


  public class CmpSampleScript : MonoBehaviour, IOnOpenCallback, IOnCloseCallback, IOnCmpNotOpenedCallback,
    IOnCmpButtonClickedCallback, IOnErrorCallback, IOnCmpGoogleConsentUpdatedCallback
  {
    readonly List<string> _purposeList = new() { Purposes.P1, Purposes.Marketing, Purposes.Technical, Purposes.Security };

    readonly List<string> _vendorList = new() { Vendors.S1, Vendors.GoogleAnalytics, Vendors.AmazonAD, Vendors.Facebook };

    // UI elements
    private string _idPurposeOrVendorInputField;
    private string _importStringInputField;
    [SerializeField] private CmpUIManager uiManager;

    // CmpManager Instance
    private CmpConfig _cmpConfig;
    private CmpManager _cmpManager;
    private Thread _mainThread;

    // Configuration constants
    private const string CodeId = "TOOD Your CMP Code ID";
    private const string Domain = "delivery.consentmanager.net";
    private const string AppName = "UnityExample";
    private const string Language = "DE";
    private FirebaseApp _app; 
    
    private void Awake()
    {
      if (!Application.isPlaying)
      {
        Debug.Log("Application is not playing.");
        return;
      }
      
      FirebaseApp.CheckAndFixDependenciesAsync().ContinueWithOnMainThread(task => {
        var dependencyStatus = task.Result;
        if (dependencyStatus == Firebase.DependencyStatus.Available) {
          // Create and hold a reference to your FirebaseApp,
          // where app is a Firebase.FirebaseApp property of your application class.
          _app = FirebaseApp.DefaultInstance;

          // Set a flag here to indicate whether Firebase is ready to use by your app.
        } else {
          Debug.LogError($"Could not resolve all Firebase dependencies: {dependencyStatus}");
          // Firebase Unity SDK is not safe to use here.
        }
      });
      _cmpManager = CmpManager.Instance;
    }
    
    private void Start()
    {
      _cmpConfig = new CmpConfig(CodeId, Domain, AppName, Language)
      {
        Debug = true,
        Timeout = 8000
      };
#if UNITY_ANDROID
      _cmpConfig.UIConfig.isOutsideTouchable = true;
      _cmpConfig.UIConfig.SetAndroidUiType(AndroidUiType.Dialog);
#endif
      // Initialize Consent Manager
      InitializeCmpManager();
      // Initialize UI buttons
      InitializeUIButtons();

      // Launch Consent Manager
      _cmpManager.Launch();
    }

    private void InitializeUIButtons()
    {
      uiManager.CreateButtons(
        new ButtonData("Open", OnClickOpenConsentLayer),
        new ButtonData("Check", OnClickOpenConsentLayerOnCheck),
        new ButtonData("Check?", OnclickCheckConsentRequired),
        new ButtonData("ATT?", OnClickRequestATTrackingStatus),
        new ButtonData("Get Status", OnClickDebugConsentStatus),
        new ButtonData("Initialize", OnClickInitialize),
        new ButtonData("Accept All", OnClickAcceptAll),
        new ButtonData("Reject All", OnClickRejectAll),
        new ButtonData("Reset", OnClickResetConsentData),
        new ButtonData("Import", OnClickImportCmpString),
        new ButtonData("Export", OnClickExportCmpString)
      );
      uiManager.CreateDropdown("Screen Config", GetScreenConfigOptions(), s =>
      {
        AppendLog($"Set Screen ${s}");
        _cmpConfig.UIConfig.screenConfig = (CmpUIConfig.ScreenConfig) Enum.Parse(typeof(CmpUIConfig.ScreenConfig), s); 
        _cmpManager.SetUIConfig(_cmpConfig.UIConfig); 
      });
      uiManager.CreateDropdown("Purposes", _purposeList, s =>
      {
        _idPurposeOrVendorInputField = s;
        CheckHasPurpose(s);
      });
      uiManager.CreateDropdown("Vendors", _vendorList, s =>
      {
        _idPurposeOrVendorInputField = s; 
        CheckHasVendor(s);
      }); 
    }

    private void InitializeCmpManager()
    {
      _mainThread = Thread.CurrentThread;
      AppendLog("Consentmanager SampleScene started");

#if (UNITY_ANDROID || UNITY_IOS) && !UNITY_EDITOR
    _cmpManager.Initialize(_cmpConfig);
    _cmpManager.AddGoogleConsentModeListener(OnGoogleConsentUpdated);
    _cmpManager.AddEventListeners(OnOpen, OnClose, OnNotOpened, OnCmpButtonClicked, OnError);
#endif

#if UNITY_IOS
    CmpATTrackingManager.EnableAutomaticATTracking();
    CmpATTrackingManager.Instance.RegisterOnATTrackingStatusChangedListener(OnCmpATTrackingStatusChanged);
#endif
    }
    
    #region Button Events

    private void OnClickInitialize()
    {
      AppendLog("Initialize");
      _cmpManager.Launch();
    }

    private async void OnClickRejectAll()
    {
      AppendLog("Calling Reject All"); 
      await _cmpManager.RejectAll();
      AppendLog("Rejected All");
    }

    private async void OnClickAcceptAll()
    {
      AppendLog("Calling Accept All");
      await _cmpManager.AcceptAll();
      AppendLog("Accepted All");
    }

    private void OnClickRequestATTrackingStatus()
    {
      AppendLog("Request AT Tracking Status");
      _ = _cmpManager.RequestATTrackingPermission();
    }

    private async void OnclickCheckConsentRequired()
    {
      AppendLog("Calling Check Consent Required");
      var isRequired = await _cmpManager.CheckConsentIsRequired();
      AppendLog($"Is consent required: {isRequired}");
    }

    private void OnClickOpenConsentLayer()
    {
      AppendLog("Open Consent Layer");
      _cmpManager.OpenConsentLayer();
    }

    private void OnClickOpenConsentLayerOnCheck()
    {
      AppendLog("Open Consent Layer on Check");
      _cmpManager.OpenConsentLayerOnCheck();
    }

    private void OnClickImportCmpString()
    {
      AppendLog("Click Import");
      ImportCmpString();
    }

    private void OnClickResetConsentData()
    {
      _cmpManager.Reset();
      AppendLog("Reset");
    }

    private void OnClickDebugConsentStatus()
    {
      DebugConsentStatus();
    }

    private void OnClickExportCmpString()
    {
      var cmpString = _cmpManager.ExportCmpString();
      AppendLog($"Exported CMP String: {cmpString}");
    }

    private void CheckHasPurpose(string purposeId)
    {
      var hasPurpose = _cmpManager.HasPurpose(purposeId);
      AppendLog($"Has Purpose ({purposeId}): {hasPurpose}");
    }

    private void CheckHasVendor(string vendorId)
    {
      var hasVendor = _cmpManager.HasVendor(vendorId);
      AppendLog($"Has Vendor ({vendorId}): {hasVendor}");
    }

    private async void ImportCmpString()
    {
      var cmpString = _importStringInputField;
      CmpImportResult result;

      if (!string.IsNullOrEmpty(cmpString))
      {
        AppendLog($"Importing CMP String from input field: {cmpString}");
        result = await _cmpManager.ImportCmpString(cmpString);
      }
      else
      {
        AppendLog($"Importing CMP String from sample string: {cmpString}");
        result = await _cmpManager.ImportCmpString(cmpString);
      }

      AppendLog($"Unity import result: {result.IsSuccess} with message: {result.Message}");
    }

    #endregion

    #region Callbacks

    public void OnGoogleConsentUpdated(CmpGoogleConsentModeStatus status)
    {
      // Convert CmpGoogleConsentModeStatus to Firebase compatible dictionary
      var firebaseConsentDict = new Dictionary<ConsentType, ConsentStatus>();

      foreach (var consent in status.ConsentDictionary)
      {
        // Convert GoogleConsentType to Firebase ConsentType
        var firebaseConsentType = ConvertToFirebaseConsentType(consent.Key);

        // Convert GoogleConsentStatus to Firebase ConsentStatus
        var firebaseConsentStatus = ConvertToFirebaseConsentStatus(consent.Value);

        firebaseConsentDict[firebaseConsentType] = firebaseConsentStatus;
      }
      
      // Apply the consent settings to Firebase Analytics
      FirebaseAnalytics.SetConsent(firebaseConsentDict);
      AppendLog($"Google Consent Mode: {firebaseConsentDict}");
    }

    private static ConsentType ConvertToFirebaseConsentType(GoogleConsentType googleConsentType)
    {
      return googleConsentType switch
      {
        GoogleConsentType.AnalyticsStorage => ConsentType.AnalyticsStorage,
        GoogleConsentType.AdStorage => ConsentType.AdStorage,
        GoogleConsentType.AdUserData => ConsentType.AdUserData,
        GoogleConsentType.AdPersonalization => ConsentType.AdPersonalization,
        _ => throw new InvalidEnumArgumentException($"Unknown GoogleConsentType: {googleConsentType}")
      };
    }

    private static ConsentStatus ConvertToFirebaseConsentStatus(GoogleConsentStatus googleConsentStatus)
    {
      return googleConsentStatus switch
      {
        GoogleConsentStatus.Granted => ConsentStatus.Granted,
        GoogleConsentStatus.Denied => ConsentStatus.Denied,
        _ => throw new InvalidEnumArgumentException($"Unknown GoogleConsentStatus: {googleConsentStatus}")
      };
    }

    public void OnClose()
    {
      LogThreadContext("OnClose");
      AppendLog("CMPConsentTool closed");
    }

    public void OnCmpButtonClicked(CmpButtonEvent buttonEvent)
    {
      LogThreadContext("OnCmpButtonClicked");
      AppendLog($"CMPButton clicked. Event: {buttonEvent}");
    }

    public void OnNotOpened()
    {
      LogThreadContext("OnNotOpened");
      AppendLog("CMPConsentTool not opened");
    }

    public void OnError(CmpErrorType errorType, string message)
    {
      LogThreadContext("OnError");
      AppendLog($"Error: {errorType}, {message}");
    }

    public void OnOpen()
    {
      LogThreadContext("OnOpen");
      AppendLog("CMPConsentTool opened");
    }
#if UNITY_IOS 
    private void OnCmpATTrackingStatusChanged(ATTrackingManagerAuthorizationStatus oldStatus,
      ATTrackingManagerAuthorizationStatus newStatus, double lastUpdated)
    {
      var unixTime = lastUpdated;
      var dtDateTime = new DateTime(1970, 1, 1, 0, 0, 0, 0, DateTimeKind.Utc);
      dtDateTime = dtDateTime.AddSeconds(unixTime).ToLocalTime();
      AppendLog("OnCmpATTrackingStatusChanged: " + newStatus + " lastUpdated: " + dtDateTime);
    }
#endif
    
    #endregion

    private void DebugConsentStatus()
    {
      var hasConsent = _cmpManager.HasConsent();
      var allPurposes = _cmpManager.GetAllPurposes();
      var disabledPurposes = _cmpManager.GetAllPurposes();
      var enabledPurposes = _cmpManager.GetEnabledPurposes();
      var allVendors = _cmpManager.GetAllVendors();
      var disabledVendors = _cmpManager.GetDisabledVendors();
      var enabledVendors = _cmpManager.GetEnabledVendors();
      var exportCmp = _cmpManager.ExportCmpString();
      
      AppendLog("-----------------");
      AppendLog($"Unity All Purposes: {string.Join(", ", allPurposes)}");
      AppendLog($"Unity Disabled Purposes: {string.Join(", ", disabledPurposes)}");
      AppendLog($"Unity Enabled Purposes: {string.Join(", ", enabledPurposes)}");
      AppendLog($"Unity All Vendors: {string.Join(", ", allVendors)}");
      AppendLog($"Unity Disabled Vendors: {string.Join(", ", disabledVendors)}");
      AppendLog($"Unity Enabled Vendors: {string.Join(", ", enabledVendors)}");
      AppendLog($"Unity Exported CMP String: {exportCmp}");
      AppendLog($"Unity Has Consent: {hasConsent}");
      AppendLog($"Unity US Privacy String: {_cmpManager.GetUsPrivacyString()}");
      AppendLog($"Unity Google Ac String: {_cmpManager.GetGoogleAcString()}");
      AppendLog($"Unity Has Purpose C1: {_cmpManager.HasPurpose("c1")}");
      AppendLog($"Unity Has Vendor 10: {_cmpManager.HasVendor("628")}");
      AppendLog($"Unity Google Consent Mode Status: {_cmpManager.GetGoogleConsentModeStatus()}");
      AppendLog("-----------------");
    }

    #region Helper

    private void LogThreadContext(string callbackName)
    {
      var onMainThread = IsMainThread();
      var threadId = Thread.CurrentThread.ManagedThreadId;
      AppendLog($"{callbackName} called. Is main thread: {onMainThread} ID: {threadId}");
    }

    private bool IsMainThread()
    {
      return _mainThread.Equals(Thread.CurrentThread);
    }

    private void AppendLog(string message)
    {
      Debug.Log(message); 

      if (uiManager != null)
      {
        uiManager.AddLogText(message);
      }
    }
        
    private List<string> GetScreenConfigOptions()
    {
      var options = new List<string>();
      foreach (var config in Enum.GetValues(typeof(CmpUIConfig.ScreenConfig)))
      {
        options.Add(config.ToString());
      }

      return options;
    }

    #endregion
  }
}

 

Powrót do góry